ഈദ്‌ മുബാറക്‌!


May Allah accept from me and you all our good-deeds. Aameen..
May Allah help us to maintain 'the sprit for the good deeds and the the will power to fight evil power, we acived in this holy month thruogh SIYAM, QIYAM AND THILAVATHIL QUR"AAN through out the life . Aameen..

മെയിലാഞ്ചി ചോപ്പിന്റെ മോന്ച്ചുമായി
സ്നേഹത്തിന്റെ നറൂപൂക്കള്‍ വിരിയിച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടുമൊരു പെരുന്നാള്‍ കൂടി വരവായി....

എല്ലാ സുഹ്ര്തുക്കള്‍ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ആശംസകള്‍!

0 comments:

Post a Comment